Основним фактором успішного навчального закладу, який працює в інноваційному режимі та забезпечує якісною освітою підростаюче покоління, є наявність у ньому висококваліфікованих фахівців. Це педагоги, які спроможні працювати відповідно до зростаючих потоків наукової інформації, оволодівати інноваційними освітніми технологіями і впроваджувати їх, сприяти розвитку інтересу учнів до навчання та їх творчих здібностей. Саме від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності значною мірою залежать якість та результати освітнього процесу школи.

Реалії сьогодення ставлять учителя перед необхідністю дбати про рівень своєї кваліфікації.

Із метою підвищення  наукового й загальнокультурного рівня педагогів, удосконалення їх психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності,  надання систематичної, своєчасної й практичної допомоги вчителям у школі створено науково-методичне середовище.

Науково-методичне середовище школи в 2013-2017 р.р. організовувалось відповідно до загальнообласної методичної моделі за темою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів»; загальнорайонної структури методичної роботи в контексті реалізації єдиної науково-методичної проблеми району «Реалізація творчого й інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій»; загальношкільної структури методичної роботи в контексті реалізації єдиної науково-методичної проблеми школи «Формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій».

У 2013-2017 р.р. у школі основними формами методичної роботи були педагогічна рада, методична рада, шкільні методичні об’єднання вчителів-предметників, шкільне методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми, самоосвіта, наставництво.

Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності в кожного педагога свій, тому кожен самостійно обирав форму методичної роботи. Метою методичної роботи є створення умов для всебічного розвитку особистості педагога, озброєння кожного вчителя необхідними для цього знаннями, уміннями й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі педагогів.

Домінуючою формою методичної роботи школи є шкільні методичні об’єднання вчителів. У 2013-2017 р.р. у школі працювало 6 методичних об’єднань: ШМО вчителів української мови й літератури, керівник Пасікун О.І., ШМО вчителів природничо-історичного циклу, керівник Мягкова В.М., учителів початкових класів, керівник Кошель С.І., учителів зарубіжної літератури, російської та англійської мов, керівник Мірошниченко Н.І., учителів математики та фізики, керівник Воробйова С.В., класних керівників, керівник Шелест Л.Д.

Підсумки роботи свідчать про те, що методичні об’єднання за своїм змістом сприяли підвищенню педагогічної майстерності вчителів та ефективності організації навчання та виховання учнів. На основі вивчення дидактичних розробок учителів, активності виступів на різних рівнях, участі в педагогічних заходах можна констатувати: найпродуктивніше працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів (керівник Кошель С.І.) та природничо-історичного циклу (керівник Мягкова В.М.)

Шкільні методичні об’єднання тісно співпрацюють із іншими методичними підрозділами. У школі працюють методичні діалоги вчителів фізичної культури (керівник Кушнірьова О.М.), учителів художньо-естетичного циклу й трудового навчання (керівник Герасименко Т.М.), педагогічний клуб «Серцем до дитини» учителів, які здійснюють індивідуальне навчання (керівник Великород Т.М.)

 Дуже творчих, креативних, активних учителів об'єднав методичний діалог учителів художньо-естетичного циклу й трудового навчання, керівником якого є Герасименко Т.М. Член методичного діалогу  вчитель трудового навчання Савченко С.М. є членом районної творчої майстерні «Реалізація принципу варіативності у технологічні освіті: формуємо практичні навички творчої діяльності». Учителі в рамках методичного діалогу діляться досвідом, самовдосконалюються. Результатом роботи є розробка художньо-естетичного тижня з повним дидактичним забезпеченням, присвяченого Великодню.

Активно працюють у методичному діалозі вчителі фізичної культури, керівником якого є Кушнірьова О.М. Педагоги обмінюються досвідом, узаємовідвідують уроки. Це сприяє пе­ренесенню кращих методів ро­боти одного педагога в практику діяльності ін­шого, на­ди­хає вчителів на пошук нових методів навчання, виховання, будить твор­чу ініціативу. Підсумком роботи методичного діалогу стало  виготовлення «Килимка здоров'я» для масажу стоп і його презентація. Роботу було представлено під час проведення Тижня здоров'я. Таким «Килимком здоров’я» зможуть користуватися діти в літньому пришкільному таборі.

         Лідером серед методичних підрозділів школи став педагогічний клуб «Серцем до дитини» учителів індивідуального навчання, який було створено із метою організації ефективної роботи з дітьми з особливими потребами, керівник – Великород Т.М., яка має великий досвід роботи з такими дітьми. Робота Клубу здійснюється відповідно до розробленого Положення про Клуб і науково-методичної проблеми «Удосконалення роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

На засіданнях Клубу були розглянуті та опрацьовані нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу з учнями з особливими освітніми потребами, актуальні проблеми методики викладання предметів для таких дітей; ведення журналів індивідуального навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із особливими освітніми потребами,   огляд та обговорення новинок методичної літератури, книг, періодичних видань; педагоги готували  змістовні виступи, брали участь у прак­тичних заняттях, тренінгах, інформували про самоосвіту, обговорювали результати роботи з дітьми з особливими потребами, обмінювалися досвідом.

У школі 8 учнів навчаються за індивідуальною формою. Учителі-предметники разом із методоб'єднанням класних керівників створили портфоліо кожної дитини з особливими освітніми потребами. Досвідом створення таких портфоліо (їх у неї три) поділилася керівник Клубу Великород Т.М., провівши майстер – клас.

У травні 2017 року на засіданні Клубу педагоги презентували результати роботи та маленькі досягнення своїх вихованців, оформлені в портфоліо. Про кожного учня вчителі підготували міні-презентації, які стали наочними прикладами продуктивної співпраці сім`ї та школи, спрямованої на максимальний розвиток дитини. Добірка матеріалів продемонструвала кропітку роботу педагогів та взаємодію вчителя з дитиною та її батьками. У матеріалах портфоліо відображено особливості розвитку кожної дитини, вказані методи роботи, що є найефективнішими в процесі навчання саме для цієї дитини, дібрані фото зі шкільного та позашкільного життя учнів, визначені щонайменші їхні досягнення із метою створення ситуації успіху. Ці досягнення були презентовані членам Клубу, самим учням та їх батькам.

Педагоги постійно підвищують свій фаховий рівень у викладанні предметів для дітей із особливими освітніми потребами. У результаті науково-методичної діяльності Клубу його члени:

 – оволоділи основами наукових знань про основні тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні, створили електронний банк нормативно-правових документів, методичної літератури;

-         удосконалили фахові знання та практичні навички викладання предметів для учнів із особливими освітніми потребами;

-         забезпечують активне впровадження в практику інформаційно-комунікаційних технологій для індивідуального навчання, поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дітей із особливими освітніми потребами;

-         забезпечують здобуття дітьми з особливими освітніми потребами якісної освіти з урахуванням індивідуальних потреб;

-         поширюють серед колег школи досвід роботи з дітьми  з особливими потребами;

-          створили педагогічний продукт “ Галерея портфоліо  учнів, які навчаються індивідуально ” (8),  відеопрезентацію  “ Прагнемо до успіху ”.

Отже, спілкуючись у Клубі, педагоги усвідомили, що варто розглядати вади здоров'я як соціальну проблему, а не як характеристику особистості. Ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало й пристосовувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.

Робота методичного підрозділу продовжується, ретельно збираються зернинки досвіду кожного члена Клубу, відслідковується ріст професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів індивідуального навчання, щонайменші успіхи їхніх вихованців.

Як відомо, методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності в старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

За підсумками методичної роботи школи за 2013-2017 р.р. найкращу динаміку професійного зростання  засвідчила вчитель української мови й літератури вищої кваліфікаційної категорії Пасікун Оксана Іванівна. Вона – досвідчений, творчо працюючий учитель, який досконало володіє сучасною методикою викладання української мови й літератури. Інтелект, принциповість, натхненність, цілеспрямованість, відповідальність – риси, які сприяють реалізації особистої науково–методичної проблеми «Формування культурної, духовно багатої особистості на уроках української мови й літератури засобами інформаційно – комунікаційних технологій». Працюючи над науково-методичною проблемою, учитель спрямовує свою діяльність на набуття учнями навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих якостей, прагнення до саморозвитку й самоосвіти. Про ефективність роботи педагога над науково-методичною проблемою свідчить зайняте ІІ місце на районній виставці – презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» у січні 2015 року. Результати роботи над проблемою відображені в розробці циклу уроків «Календарно – обрядові пісні» (6 клас), уроку із повним дидактичним забезпеченням «Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова».  Для учнів 8-х класів педагог розробила збірник дидактичних матеріалів із української мови на основі краєзнавства.

Пасікун О.І. бере активну участь у різних формах методичної роботи,  виступає з доповідями на педрадах, засіданнях районного та шкільного методичних об’єднань, семінарах-практикумах. Вона є керівником шкільного методичного об’єднання вчителів української мови й літератури.

У системі роботи з ІКТ використовує програми загального призначення Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point для створення наочності, тестів для контролю та корекції знань, творчих учнівських проектів. Для більшої ефективності додає анімації, логічні схеми, фото-, аудіоматеріали, таблиці, репродукції, ілюстрації, малюнки, відео - та аудіо- фрагменти.

Оксана Іванівна брала участь у районному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» й стала лауреатом (ІІ місце) у номінації «Українська мова й література».

Належну увагу Оксана Іванівна приділяє роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результати участі її учнів у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови й літератури:

-          2014-2015 н. р.: ІІІ місце в ІІ етапі олімпіади;

-         2015-2016 н.р .: І місце в ІІ етапі олімпіади;

-         2016-2017 н.р.:І місце в ІІ і ІІІ місце в ІІІ етапах олімпіади.

 Учні Оксани Іванівни є переможцями конкурсів: «Проби пера», «Я вірю в майбутнє твоє, Україно», Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсах на кращого читця поезії, ораторського мистецтва. Найвищий результат - ІІІ місце в ІV (фінальному) етапі Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Т. Шевченка її учениці Сердюк Катерини.

         Пасікун О.І. – здібний педагог, високоосвічений знавець своєї справи, перебуває в постійному пошуку нових форм та методів організації навчання та виховання школярів, удосконалює фахову майстерність.

Уособленням найвагоміших здобутків педагогів школи у формуванні та розвитку особистості школяра є учениця 9-А класу Подоляк Ангеліна. Вона відмінно навчається, має високі інтелектуально-логічні здібності, міцні знання, уміння й навички, розвинуті творчі здібності в будь-якій сфері, розвинуте критичне мислення.

Учениця виявляє широкий інтерес до вивчення гуманітарних наук, уміє робити обґрунтовані висновки, цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні поставленої мети.

Досягнення учениці:

-         переможець ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови й літератури (2016-2017 н.р.),  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із української мови й літератури, математики (2015-2016, 2016-2017  н. р.), англійської мови, географії (2016-2017  н. р.) ; Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (2012-2015 р.р.); районного конкурсу  «Людина та ліс» (2014-2017 р.р.); конкурсу творчих робіт  «Здорове життя-успіх буття» (2014 р.); відкритого фестивалю-конкурсу юних декламаторів до 200-річчя з дня народження Т.Шевченка (2014 р.); районних змагань із шашок (2012-2017 р.р.);

-         призер обласного конкурсу творів епістолярного жанру;

-          «Вплив музики на життя людини» (2013р); районного конкурсу вокалістів «Співуча веселка» (2012-2013 р.р.); районного конкурсу «Збережи первоцвіт» (2014 р.); районного етапу обласного конкурсу юних майстрів художнього слова «Живе слово» (2015-2017 р.р.);

-         чемпіонка області з шашок (2015-2016 р.р.)

Науково-методичне середовище школи виконує важливу роль у справі підвищення педагогічної майстерності вчителів, що, у свою чергу, дає змогу максимально реалізувати можливості кожного педагога в підвищенні успішності учнів і формуванні їхньої особистості.

Аналіз участі педагогів школи в методичних заходах свідчить про ріст  їх активності та професійної майстерності.

У закладі відповідно до рекомендацій районного постійно діючого проблемного семінару заступників директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району (додаток до листа КЗ ТРР «Районний методичний центр» від 14.11.2016 № 190) або здійснено корекцію, або розроблено положення про методичні підрозділи, що діють у школі: положення про методичний кабінет, методичну раду, педагогічну раду, шкільні методичні об'єднання, керівника шкільного методичного об'єднання, методичний діалог, педагогічний клуб учителів.

На виконання районної комплексної програми «Освіта Тростянеччини у 2015-2018 рр», відповідно до Концепції розвитку школи на 2015-2020 р.р., із метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи школи, із метою підвищення професійної компетентності, систематизації та популяризації власних педагогічних доробок, ефективного використання інформаційних та комунікаційних ресурсів Інтернету, співпраці з учнями, колегами, батьками учнів, адміністрацією школи, методичними підрозділами проводиться робота, спрямована на створення та якісне функціонування блогів чи веб-сайтів педагогів. Створено 4 веб - сайти і 22 блоги педагогів, проводиться робота над їх якісним наповненням.

Показники розвитку науково-методичного середовища школи:

-         на сайті школи створено віртуальний методичний кабінет;

-         розроблено Положення про методичні підрозділи школи;

-         32 педагоги створили Портфоліо досягнень сучасного педагога; для 11 учнів із особливими освітніми потребами створено педагогічний продукт – «Галерея портфоліо учнів, які навчаються індивідуально»; відеопрезентація  педагогічного Клубу «Прагнемо до успіху»; практично кожен педагог у своїй методичній скарбничці має авторські педагогічні продукти: мультимедійні презентації; творчі проекти, доробки;

-          У 4-х педагогів є особисті сайти,  у 22 – особисті блоги;

-         педагоги школи використовують у своїй роботі мультимедійні засоби: мультфільми, аудіоматеріали, презентації, документальні, навчальні чи художні фільми;

-         розроблено матеріали предметних тижнів художньо-естетичного циклу, математики й фізики, початкових класів, зарубіжної літератури, основ здоров’я з повним дидактичним забезпеченням;

-          створено 14 авторських проектів;

-         учителем історії Шаповал Т.В. створено сторінку на Вікіпедії;

-         9 учителів школи навчилися використовувати можливості програми MyTest, 7 учителів створили в цій програмі тести;

-         підвищено фахову майстерність педагогів;

-         сформовано вміння педагогами самостійно здійснювати інформаційний пошук, вилучати інформацію з різних джерел, презентувати її учням у доступному вигляді та ефективно використовувати в освітньому процесі;

-         активізовано роботу з обдарованими учнями (2007-2012 р.р. – 1 переможець ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад; 2013-2017 р.р. – 6 переможців; 2 переможці ІV етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка; випускник 2016 року Красніков А., студент СумДУ, – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики серед класичних вузів, 2017 рік);

-         здійснено обмін досвідом роботи з питань упровадження ІКТ в освітній процес;

-         школа стала фіналістом проекту «Go camp»-2017.

У результаті роботи над науково-методичною проблемою кожен педагог школи зміг збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій, у їхню педагогічну скарбничку потрапило немало методичних перлинок, які обов`язково використовуються чи будуть використані в роботі.

Отже, науково-методичне середовище школи виконує важливу роль у справі підвищення педагогічної майстерності вчителів, що, у свою чергу, дає змогу максимально реалізувати можливості кожного педагога в підвищенні успішності учнів і формуванні їхньої особистості.